Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

 1. Veri sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ALFAKUTU ve PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket” veya “ALFAKUTU”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. ALFAKUTU kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması amacıyla tüm çabayı göstermektedir. ALFAKUTU müşteri mahremiyetine ve bu amaçla müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün mertebe en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda anlatıldığı şekilde ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, ALFAKUTU tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişebilmekle beraber otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, işletme ziyareti, e-mail ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket’imiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmet sunulabilmesi ve iletişime geçilebilmesi açısından işlenebilmektedir:

 • Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel/işitsel verileriniz, imza veriniz,
 • ALFAKUTU’nun online hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde dijital iz verileriniz ve çerez verileriniz de işlenebilecektir.
 • Şirket ziyaretleriniz dolayısıyla alınan kamera kayıt verileriniz,

Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

Şirket’imizin ürün ve hizmetlerinin sunulması, satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek yanıtlanması, sosyal medya mecraları da dahil pazarlama, reklam, tanıtım, bilgilendirme, iletişim, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi (izninizin bulunması halinde) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, istatistiki analizler yapılabilmesi, tarafımızca sunulan ürün ve hizmetlerimiz karşılığında fatura tanzim edilebilmesi ve ödemelerin yapılabilmesi, işletmemizin güvenliğinin sağlanması, Şirket’in ve şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması, Şirket iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında araştırma, analiz, raporlama, kontrol, denetim vb. dâhil işlemlerin yürütülmesi, geliştirilmesi, yasal düzenlemelere, Şirket kural ve politikalarına uyum sağlanması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dahil ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ALFAKUTU’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunlar ve geçerli mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına (Maliye Bakanlığı, GİB, TÜİK, mahkemeler, bankalar vb.), bağımsız denetçilere, bankalara, hizmetlerinden faydalandığımız yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmalarına, kargo şirketlerine, e-fatura şirketlerine, yazılım ve donanım destek hizmeti sunan şirketlere, arşiv şirketlerine, Google, Facebook gibi sosyal mecralar, avukatlar, danışmanlar dahil vb. iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve ALFAKUTU yönetimine ve ALFAKUTU’nun paylaşılmasını uygun gördüğü diğer şirketlere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle, Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bizzat işyerimize gelmeniz halinde müşteri görüşmeleri vasıtasıyla; e-posta, kargo veya santralimiz vasıtasıyla tarafımıza yapılan başvurular, internet sitemiz üzerinden, sosyal medya, kısa mesaj vb. kanallarla iletilen talepler, işyerimizde bulunan kamera kayıt sistemleri, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar üzerinden; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.alfakutu.com adresindeki iletişim bilgilerini kullanarak;

 • Çorlu OSB1, Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alpaslan Cad. No:40 Çorlu/Tekirdağ adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, info@alfakutu.com adresine e-posta ile iletebilir, ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, ALFAKUTU alfakutu@hs0X.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, ALFAKUTU tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’na (ALFAKUTU ve PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., bundan sonra kısaca ALFAKUTU) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin ALFAKUTU’ya yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle grubumuza iletilmesi gerekmektedir.

1. BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ALFAKUTU’ya yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

2. BAŞVURU KANALLARI:

Yazılı Başvurular:

 ALFAKUTU’ya yapılacak yazılı başvurular, ALFAKUTU’nun www.alfakutu.com web adresindeki “Başvuru Formu”’nun eksiksiz doldurulmuş ve yukarıdaki bilgileri içeren ıslak imzalı bir kopyasının kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte;

 • Çorlu OSB1, Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alpaslan Cad. No:40 Çorlu/Tekirdağ adresine şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya Noter aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü mektup ile ‘Çorlu OSB1, Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alpaslan Cad. No:40 Çorlu/Tekirdağ’ adresine gönderilmesi suretiyle yapılması mümkündür.

Elektronik Başvurular:

ALFAKUTU’ya yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nu;

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, info@alfakutu.com adresine e-posta ile ileterek, ya da
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, ALFAKUTU alfakutu@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak ileterek yapılabilir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin ALFAKUTU’ya ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç  otuz  gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir  şekilde  sonuçlandırılacak  ve  yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

 

ALFAKUTU tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, ALFAKUTU tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

Dökümanı indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayabilirsiniz.